ابتدای مسیر از شاه ولایت به چشمه مسیر قبل از چشمهچشمهدره درویش نعمت قله از گردنه نخعیابتدای دره نخعیدره نخعیدره نخعیجنگل انتهای دره نخعی (درختان آورس)قله چاه برف خبرقله چاه برف  خبر (3845متر)صخره بالای درختچه فلفل سبز (مشهور به مسیر فلفلو)مسیر برگشت محل خوردن ناهار