به نام خدا

 

گذری به قله ترنگ ، نظری به غار آبی ترنگ و شبی در خدمت اهالی با صفای ترنگ مخصوصا" خانواده تاجعلی شمسی ( آقا مصطفي) .

 و گزارش آن شايد وقتی ديگر