یک ساعت کوهنوردی، از یک قدیس و یک ابلیس، دو برادر می سازد