باز کن پنجره‌ها را که نسیم
 روز میلاد اقاقی ها را
 جشن می گیرد
 و بهار
 روی هر شاخه کنار هر برگ
 شمع روشن کرده است
 همه چلچله ها برگشتند
 و طراوت را فریاد زدند
 کوچه یکپارچه آواز شده است
 و درخت گیلاس هدیه جشن اقاقی ها را
 گل به دامن کرده است
 باز کن پنجره‌ها را ای دوست