كتاب «کوهنوردي لذت آزادي در اوج بلنديها» منتشرشد

به نقل از ميراث خبر

چهل نفر از كوهنوردان آمريكايي اين كتاب را تاليف كرده‌اند