به نام خدا

صعود به قله علم شاه جيرفت

رشته كوههاي جبالبارز

اين رشته كوهها در شمال و شمال شرقي از گردنه دهبكري در شمال شرقي سربيژن و شمال كوههاي دلفارد شروع شده و به 280 كيلومتر تا مرز بلوچستان ادامه دارد . و علت نامگذاري آن            بلندي ارتفاعات است كه جبال به معني كوه و بارز به معناي بلندي ( كوههاي بلند ) مي باشد

علم شاه با ارتفاع 37۴۱ متر در شرق جيرفت قرار دارد كه بلندترين و مشهورترين آبشار منطقه           با نام رود فرق (وروارvorvar)با ارتفاعي در حدود ۹۵ متر در اين قله مي باشد .

 موعد ۱۷/۱۲/۸۴ الی ۲۰/۱۲/۸۴

آبشار وروار

ديداری از هند ايران(جيرفت)