منطقه زرده خانی                                                                        کلبه آقا ميرزا  

                آلونکهای منطقه تکاب                                   قلعه رودخان                         منطقه داليه سر