به نام خدا

 

خدای را سپاس ، باری ديگر پس از طی هزاران کيلومتر راه از دشت کوير تا دامنه های البرز ،امکان حضور بر بام ايران را تجربه نمودیم. اميد است بتوانم گزارش صعود را در روزهای آتی ارائه نمايم .