با توجه به اينكه تازه از سفر تركيه(صعود به قله آرارت ) باز گشته ام اميد است بتوانم هرچه زود تر گزارش صعود را ارائه نمايم                         

                                                                                                                با تشكر