وه چه زیبا بود اگر پائیز بودم

وحشی پرشور و رنگ آمیز بودم