مشكل بيمه كردن راهنمايان تور ايراني پس از گذشت ماه‌ها از پيگيري انجمن راهنمايان تور هنوز هم به قوت خود پابرجاست و فعالان در اين شغل سابقه كار ندارند.

 

راهنما از عناصر اصلي صنعت گردشگري است

خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ قوانين ناسالم بيمه تامين اجتماعي مشكلات بسياري را براي صنف راهنمايان تور بوجود آورده است.

اميرحسين اربابان، دبير جامعه راهنمايان تور ايران گفت:« مشكل بيمه كردن راهنمايان تور ايراني پس از گذشت ماه‌ها از پيگيري اين انجمن هنوز هم به قوت خود پابرجاست و هنوز هم براي فعالان اين شغل مهم در صنعت گردشگري سابقه كار درج نشده و از اين لحاظ امنيت شغلي ندارند.»

وي افزود:« قوانين ناسالم بيمه تامين اجتماعي سبب شده است كه هيچ مركزي نتواند سابقه فعاليت اين افراد را ثبت كرده و حق مسلم آنان را برايشان فراهم كند.»

رييس آژانس پونل با اشاره به فعاليت‌هايي كه تاكنون از سوي انجمن راهنمايان تور براي بيمه كردن راهنماها انجام شده است، اظهار داشت:« در حال حاضر اين فعاليت‌ها تا مرحله‌اي پيش رفته است كه براي بيمه كردن راهنماها كارفرما پيدا كنيم و اين خود بزرگترين مشكل است.»

وي خاطرنشان ساخت:« سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ارايه حق بيمه راهنمايان تور را به سازمان تامين اجتماعي تقبل كرده است، اما با توجه به اينكه هنوز كارفرمايي براي راهنمايان تور مشخص نشده، از ثبت سابقه بيمه تامين اجتماعي فعالان اين شغل هنوز آغاز نشده است.»

اربابان گفت:« يك راهنماي تور در چند آژانس مختلف فعاليت مي‌كند و يك آژانس‌دار به تنهايي كارفرماي او محسوب نمي‌شود.»

وي افزود:« راهنماي تور در آژانس نامرئي است، زيرا وي همراه مسافران است. از طرفي قوانين تامين اجتماعي حكم مي‌كند كه كارفرما زمان آغاز و پايان فعاليت شخصي را كه در استخدامش است به مامور بيمه اعلام كند اما اين مساله كه راهنما هر روز در جايي خاص فعاليت مي‌كند در قوانين تامين اجتماعي نگنجيده و هيچ ماموري حرف كارفرما را باور نمي‌كند.»

اين آژانس‌دار گفت:« تنها را حل اين مشكل نوشتن قانون جديدي براي بيمه كردن راهنمايان تور است.

وي افزود:« راهنما از عناصر اصلي صنعت گردشگري است و زماني كه كشور در حال بسترسازي براي رونق صنعت گردشگري است، راهنما در سفرها ادامه كار دولت را در اين صنعت بر عهده دارد و مستقيما اوست كه با گردشگران ارتباط داشته و از عناصر اصلي جذب توريست به كشور است.»