باتوجه به عدم آمادگی  و قیچی کردن تریلر ، حدود ۳ساعت در این جاده حیران بودیم. 

 کیلومتر ۵ جاده سرچشمه(محدوده گود احمر)

 آدم برفی که بچه های مجتمع پارسیان در شهرکرمان با شوق و ذوق زیاد درست کردند