ضمن خیر مقدم به میهمانان عزیز ،که از استانهای مختلف در این گردهمائی جهت صعود مشترک به قلل هزار ، لاله زار و کوشا شرکت نمودند