به نام خدا

گزارش صعود به قله گردو (دره در – داوران) ارتفاع 3230 m

 همنوردان : هيئت كوهنوردي مس سرچشمه

نمای قله از دره در

بعد از صعودي كه بهمن ماه  به قله چشمه برفی(ارتفاع3000متر) جيرفت داشتم فرصتي كه پاي در دامن كوهساران گذاريم و گوشه چشمي به طبيعت افكنده و نفسي تازه كنيم ، بدست نيامد تا طبق برنامه هيئت مقرر شد جهت تنظيم برنامه سال 86 دور هم جمع شده و درجوار دوستان از طبيعت گردي هم بي نصيب نباشيم .

 ساعت 16:00 پنجشنبه مورخ 16/1/86 كرمان را به سمت رفسنجان ترك كردم و پس از خوش وبشي كه با دوستان عزيزم آقايان بيگلري ، نهاوندي و ملائي در رفسنجان داشتيم حدود ساعت 18:00 در معيت آقاي ملائي با گذر از قاسم آباد حاجي و حسين آباد شفيعي به سمت دره در(Darreh Dorr) حركت كرديم .

پس از طي حدود40 Km ساعت 18:20 به دره در  رسيديم و پس از پرسو جو معلوم شد ساير همنوردان كه از  سرچشمه حدود دوساعتي قبل به آنجا آمده بودند در آستانه مقدس آمامزاده عبدا000 (دره در بالا) اطراق كرده اند ، ما با گذر از رودخانه اي كه عاري از قطره اي آب  بود به محوطه آمامزاده  رفتيم و با رويت دوستان و تقديم تبريكات سال نو ، در ساختمان بزرگي كه در جوار ساختمان اصلي به همت خيرين احداث شده بود جهت شب ماني جايي رادر نظر گرفتيم .

 پس از شناسائي محل ، جمع شدن دوستان و صرف شام تا نيمه هاي شب به بحث و گفتگو ، نقد و بررسي مشكلات و تنظيم برنامه صعود پرداختيم كه نهايتا" برنامه بشرح زير تنظيم شد .

فروردين     : كوه گردو (دره در)  رفسنجان     16 الي 17

ارديبهشت :  گلچين  (ماهان)    كرمان         19 الي 21

خرداد       :  جفتان  (سيرچ)     كرمان        23  الي 25

تير           :  سه شاخ (جوپار)    كرمان        13 الي 15

مرداد       :  سبلان (اردبيل) – ناز و كهار        3 الي 11

شهريور    :  شير كوه               يزد            14 الي 16

مهر         :  ماه مبارك رمضان                     ----------

آبان         : چاه برف (خبر)        بافت            9 الي 11

آذر          :   طرنگ                 بافت           14 الي 16

دي         :  لاشكار             سرچشمه        14/10/85

بهمن      :  بحراسمان        جيرفت - بافت    10 الي 12

اسفند    :  درميان              جيرفت             15 الي17

صبح روز بعد ، ساعت 5:30 دوستان همنورد بيدار شدند(هرجند صداي اذان كه از بلند گوي امام زاده پخش شد اكثر همنوردان را بيدار كرده بود ) و پس از خواندن نماز و بستن كوله پشتيها ، با روشن شدن هوا (ساعت 6:00) از مسير رودخانه به سمت قله حركت كرديم . 

با توجه به اينكه در طول مسير هيچ اثري از  آب يا چشمه ساري  نمي باشد بايد از دره در ، يا آب رواني كه از باغ هاي مشرف به رودخانه مي گذرد جهت برداشت آب مصرفي مورد نياز اقدام نمود .

پس از پر كردن قمقمه ها  در جوار چنارستان ، دره سمت راست را با عبور از آب بند خاكي كه بعلت شني بودن آن خالي از آب بود در مسير كف دره (رودخانه) ودر ميان درختان بادام كوهي كه دو طرفش را ديوارهاي صخره اي احاطه كرده بود ادامه داديم تا به دوراهي رسيديم ، طبق گفته افراد محلي مسير اصلي با ادامه دره تا انتها واز طريق يال سمت چپ و صعود به خط الراس مي توان راحت قله را فتح كرد.

باتوجه به اينكه دوستان عزيزمان ، آقايان محمدي و رضائي قبلا" از دره سمت چپ  مسير را شناسائي كرده بودند بنابراين  طبق برنامه دره سمت چپ را تا انتها ادامه داديم و با ارتفاع گرفتن از يال وسطي كه تا حدودي مسيري صخره اي ولي قابل عبور بود به جايگاهي نسبتا "مناسب جهت صرف صبحانه رسيديم ، با جمع آوري بوته هاي خشك ، آتشي افروختيم وپس از صرف صبحانه و چاي حدود ساعت 9:45 به سمت قله حركت نموديم ، با كمي ارتفاع گرفتن به يال اصلي رسيديم بطوريكه قله صلاتو و كوه سرخ در سمت چپ(شمال) و روستاي سرووئيه(سبلوئيه) درروبرو (شرق)  و ارتفاعات دو شاخ زرند در شمال شرق نمايان بود.

خط الراس را به سمت راست (جنوب) ادامه داديم و با جمع شدن افراد گروه  ساعت 11:00 قله را صعود كرديم .

 پس ازانجام مراسم و شناسائي منطقه به سمت پائين حركت كرديم و پس از حدود 5/2 ساعت به دره در  رسيديم و صعودي ديگر را  به پايان رسانديم .