متاسفانه، سایت گوگل نام خلیج همیشه فارس را به خلیج عربی تغییر داده ، چنانچه 1000000 نفر اعتراض خودشان را درلینک زیر:

  http://www.petitiononline.com/mod_perl/petition-sign.cgi?sos02082

ثبت نمایند ، سایت گوگل مجبور به برگردان نام خلیج فارس می باشد.

   We endorse the Immediate and unconditional deletion of “Arabian Gulf” from Google Earth Petition to International Media.