اولین برف زمستانی سرچشمه 87/9/15 حدود20Cm

خدای را سپاس که نعمات فراوانی را به ما ارزانی داشته وهمیشه این بخشش جاری است ولی فقط لحظاتی که احساس ما هوشیار می شود این الطاف بی بدیل، قطرات باران یا تکه های برف را می فهمد واگر بیدار باشیم پی به وجود ازلیش می بریم. پس بار الها لحظه ای ما را به خود وا مگذار