منطقه زرده خانی                                                                        کلبه آقا ميرزا  

dniuqp_th.jpgdniuxy_th.jpgdniv45_th.jpg

                آلونکهای منطقه تکاب                                   قلعه رودخان                         منطقه داليه سر

dniuz5_th.jpgdniv60_th.jpgdniwie_th.jpg

/ 0 نظر / 17 بازدید