اصول سرپرستي در ماموريتهاي جستجو و نجات

اصول سرپرستي
« در ماموريتهاي جستجو و نجات »


دكتر ابوالفضل جوادي

« زمستان هشتاد و چهار »

« اصول راهبري »

 

•اهميت در برنامه هاي ورزشي و ماموريتهاي نجات :

 

•تعريف سرپرست :

تعيين سرپرست از بيرون و درون :

 

« وظايف سرپرست »

•هدف راهبر : اجراي بي خطر و موفقيت آميز ماموريت

•تجربه ، آمادگي و مهارتهاي ضروري راهبر

•قدرت داوري و حس همكاري سرپرست

•وظايف مهم سرپرست :

 ايمني ، برنامه ريزي ، ‌راهنمايي ، آموزش ، مربيگري ، آغازگري ، تصميم گيري ،‌ حفظ محيط

« ايمني »

 

نخستين اولويت ؛ حفظ ايمني اعضا

 

اطمينان از كافي بودن توان ، تجربه و تجهيزات اعضا

 

اطمينان از مناسب و بي خطر بودن مسير

 

توجه به نشانه هاي هشدار دهنده

 

اطلاع رساني بموقع در وضعيتهاي دشوار و خطرناك

 

« برنامه ريزي »

 

هدف : حضور تيم در زمان مناسب و با تجهيزات متناسب در مكان مطلوب

 

لزوم توجه و دقت سرپرست به جزئيات كار

 

مسئوليت راهبر در قبال اقدامات مربوط به برنامه ريزي

 

برنامه ريزي : فرايندي پيوسته تا پايان ماموريت

 

« راهنمايي »

 

•ارائه رهنمودهاي ضروري ،‌ يكي از وظايف راهبر است .

 

پيدايش « حس راهبري »‌ نياز به گذشت زمان دارد .

 

سرپرست بايد واجد مجموعه اي از مهارتهاي ضروري باشد:

 

     ابزار شناسي : جهت يابي ، كمكهاي نخستين ، سازماندهي   ، هواشناسي و ....

 

« آموزش »

 

•آموزش ، بخشي از كار سرپرستي است .

 

•چگونگي آموزش ، به نوع ماموريت بستگي دارد .

 

•لزوم توجه به دستپاچگي اعضاي تازه كار در شرايط بحراني

 

•ارائه الگوي عملي ، از شيوه هاي موثر آموزش است .

 

ضرورت برخورد فوري با رفتار نادرست در شرايط وي‍ژه

 

« تربيت »

 

•تفاوت مهم آموزگار و مربي !

 

•ايجاد اعتماد به نفس در كارآموز ، از وظايف مربي است .

 

•كاربرد شيوه هاي مناسب براي ايجاد اعتماد به خود

 

اعتماد به نفس ،‌ موجب اجراي بهتر و سريعتر ما موريت مي شود .

 

« آغازگري »

 

موفقيت هر ماموريت در گرو زنجيره اي از تصميم- گيريهاست .

 

ترتيب زماني تصميمها از خود تصميمها مهمتر است !

راهبر بايد در زمان مناسب ، موضوع مناسب را در دستور كار قرار دهد .

سرپرست آغازگر روند تصميم گيري در گروه است .

 

« تصميم گيري نهايي »

 

خوبيها و بديهاي بحث و گفتگو :

 

احتمال تصميم گيري گروهي نادرست يا خطرناك در شرايط ويژه

 

اختيارات ويژه راهبر در موقعيتهاي بحث انگيز

 

•همواره تصميم گيري نهايي با راهبر است .

« حفظ محيط زيست »

 

•نقش سرپرست در جلوگيري از تخريب محيط

 

•گزينش شيوه هايي با كمترين آسيب زيست محيطي

•نمونه هايي از رفتارهاي رايج آسيب رسان

وظيفه راهبر : تذكر و جلوگيري

 

« شيوه هاي راهبري »

1) سرپرستي متمركز بر هدف :

 

•تاكيد بر ساختارها و فرايندها

 

•توجه به تصميم گيري و هدايت ديگران

 

2) سرپرستي متمركز بر روابط :

•برقراري ارتباط عميق با اعضا

 

•تاكيد بر همكاري و حمايت متقابل

ضرورت برقراري تعادل بين دو شيوه و دستيابي به يك شيوه راهبري شخصي 

« رهنمودهايي براي سرپرستان »

•پرهيز از خود محوري و توجه به مصالح گروه

•خودداري از تبعيض در برقراري ارتباط با اعضا

•پرهيز از تظاهر و نمايشگري

داشتن روحيه طنز پرداز و خلق و خوي شاداب

 

« سرپرستي در بحران »

•تبديل هدف « نجات » به هدف « بقا »

•تغيير وظايف راهبر و اهميت زمان

•سرپرست نبايد درگير كارهاي اجرايي شود .

 

                                                                     .........

 سه قانون اصلي نجات :

 

 1) ايمني نجاتگران ، پيش از نجات آسيب ديدگان

 

 2) سرعت در عين خونسردي و آرامش

 

 3) بهره گيري از روشهاي آشنا و تمرين شده

 

                                                                          .......... 

 

•براي پرهيز از مشكلات ، بايد همواره انتظار آنها را داشت !

•جمله « چه مي شود اگر ..... ؟ » راهگشاي سرپرست در رويارويي با شرايط بحراني است .

 

•سرپرست همواره يك مرحله از گروه خود جلوتر است .

تفاوت ذاتي كار نجات با امداد رساني عمومي :

 

« سازماندهي »

 

•پيچيدگي فرايند كاوش و نجات

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
ايران پور

سلام جالب بود