کوه زيبا وصخره ای شاه خيرالله پاريز (جاده پاريز-سرچشمه)

"تنها سوزن آتشفشانی ايران"

که چندی پيش بعلت گرانيتی بودن سنگ آن چشم تنگ دنيا دوستان را خيره کرده بود.جای بسی تاسف است که متولی ثبت معادن اجازه مالکيت و ثبت چنين شاهکار طبيعی را به اين افراد سودجو می دهد!!! 

/ 0 نظر / 4 بازدید